XXII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w przedstawianiu kandydatur.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, jest ufundowana przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności oraz przedstawiciel Fundacji RC.

Tegoroczna edycja konkursu ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2016 w następujących obszarach:

§ POMOC SPOŁECZNA

§ OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

§ KULTURA

§ SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

§ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

§ DEBIUT ROKU

§ NAGRODA OBYWATELSKA

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”.

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 9 listopada 2016r. Do tego dnia do godziny 16:00 wszystkie wnioski (również składane drogą pocztową) muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39 e-mai: biuro@fundacjarc.org.pl

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Sobiczewska, tel. 58 344 40 39 , mail:magdalena.sobiczewska@fundacjarc.org.pl