Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie po wysta­wie Wernakularność w ramach Alternativa 2015, 4/7/15

Pierw­sze opro­wa­dza­nie kura­tor­skie po wysta­wie Wernakularność, w ramach Alternativa 2015: Błędnik codzienności, które popro­wa­dziła dyrek­torka arty­styczna Alter­na­tivy, współ­ku­ra­torka wystawy — Anety Szyłak.